Dil ara­bu­lu­cu­la­rı için temel yeterlilik

Friday, 18 October 2024
Saturday, 19 October 2024

Alman­ca ve baş­ka bir dil bili­yor musu­nuz? Karls­ru­he böl­ge­sin­de dil ara­bu­lu­cu­su ola­rak çalış­mak ister misi­niz? Ardın­dan yeter­li­lik kur­su­mu­za katı­lın. Bu dil­le­ri arı­yo­ruz: Türk­çe, Tig­rin­ja (Erit­re), Çin­ce, Macar­ca, Rus­ça, Ukray­na­ca ve daha faz­la okuyun