Hizmetler

Hizmetler

Welcome2Work

İş ara­yan mül­te­ci­ler ile işve­ren­le­ri buluş­tu­ran iş platformu

Welcome2Work, mül­te­ci­le­ri ve şir­ket­le­ri bir ara­ya geti­ren bir işe yer­leş­tir­me platformudur:
“Mül­te­ci­le­rin iş ara­ma süre­ci­ni basit­leş­tir­mek ve şir­ket­le­re daha önce fark edil­me­yen bir kali­fi­ye per­so­nel havu­zu­na eri­şim sağ­la­mak istiyoruz.
Welcome2Work’ün Alman­ya­’­da­ki mül­te­ci­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir enteg­ras­yo­nu­nun teme­li­ni oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ne inanıyoruz.

İş fark yaratır

İş olma­sa nere­de olur­duk? Aile­mi­zi bes­le­mek ve gelecek vaat eden bir gele­ce­ğe yatı­rım yap­mak için güven­li bir gelir ola­sı­lı­ğı olma­dan mı? Güven­li bir iş bize bağım­sız­lık, özsay­gı ve yaşam­la­rı­mı­zı yeni­den şekil­len­dir­me şan­sı sunar. Her­kes bu fır­sat­tan yarar­la­na­bil­me­li­dir. Mül­te­ci­ler, web site­miz­de bir baş­vu­ru pro­fi­li oluş­tur­ma veya ken­di ini­si­ya­tif­le­riy­le iş baş­vu­ru­sun­da bulun­ma fır­sa­tı­na sahip­tir. Ayrı­ca yerel çalış­tay­lar ve bil­gi­len­dir­me­ler yoluy­la baş­vu­ru sahip­le­ri­ni iş dün­ya­sı­na uygun şekil­de hazır­la­mak istiyoruz.

Şir­ket­ler fay­da sağlar

Bir­çok işlet­me ve şir­ket, uygun vasıf­lı işçi ve kur­si­yer bul­mak­ta sorun yaşıyor.
Mül­te­ci­ler bu açı­dan sade­ce kül­tü­rel bir zen­gin­lik değil aynı zaman­da top­lum­sal bir kazanımdır.
Welcome2work.de’de şir­ket­ler, uygun aday­la­rı aktif ola­rak ara­ma ve hedef­li iş ilan­la­rı yer­leş­tir­me fır­sa­tı­na sahip­tir. Amaç, fir­ma­la­ra düzen­li ola­rak uygun aday­la­rı öner­mek ve işe alım süre­cin­de des­tek sağlamaktır.”

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
You-Ri Schü
Welcome2work
Kro­nenst­ra­ße 25, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.