Hizmetler
Hizmetler

Sınır Tanı­ma­yan Kültür

Göç­men­lik geç­mi­şi olan kişi­ler için bir tiyat­ro projesi

BADISCHEN STA­ATST­HE­ATE­R­’in enteg­ras­yon pro­je­si Sınır Tanı­ma­yan Kül­tür (KuG ), göç­men köken­li insan­la­rı tiyat­ro dün­ya­sı­na yak­laş­tı­rı­yor ve can­lı kül­tü­rel katı­lım yoluy­la top­lu­ma daha iyi enteg­ras­yon sağlıyor.

Ne yapa­ca­ğız?
Her ay çeşit­li etkin­lik­ler düzen­len­mek­te­dir. Dave­ti­ye­ler düzen­li ola­rak gön­de­ril­mek­te­dir. Katı­lım­cı­lar ne sık­lık­la katıl­mak iste­dik­le­ri­ne ken­di­le­ri karar verir­ler. Ola­sı etkin­lik­ler şunlardır:

  • Tiyat­ro eğit­men­le­riy­le, örne­ğin tiyat­ro­nun oynan­dı­ğı, dans edil­di­ği ve doğaç­lan­dı­ğı atöl­ye çalışmaları
  • Tiyat­ro pro­va­la­rı­na ve per­for­mans­la­rı­na ziyaretler
  • Sanat­çı­lar­la toplantılar
  • STA­ATST­HE­ATE­R­’ın reh­ber­li tur­la­rı sıra­sın­da sah­ne arka­sı­na bir bakış
  • Yeni arka­daş­lar edin­mek ve dene­yim­le­ri pay­laş­mak için kafe­ler­de buluşmalar

Buddy Prog­ra­mı nedir?
Arka­daş­la­rı­mız, göç­men­lik geç­mi­şi olan insan­lar­la fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­mak­tan mut­lu­luk duyan, tiyat­ro dene­yi­mi olan kişilerdir.
Her iki­si de bir­lik­te etkin­lik­le­re katı­la­rak bir­bir­le­rin­den çok şey öğrenebilir.

Katı­lı­mın mali­ye­ti nedir?
Gös­te­ri­ler için indi­rim­li fiyat uygulanmaktadır.
Diğer etkin­lik­ler ücretsizdir.
Yeni katı­lım­cı­la­rı ağır­la­mak için sabırsızlanıyoruz!

İlg­ini çek­ti mi?
O zaman Tina Schü­ler ile ile­ti­şi­me geçin:
kulturohnegrenzen@staatstheater.karlsruhe.de

Tan­dem ortak­la­rı aranıyor


Arka­daş arıyoruz
Tiyat­ro sev­gi­si­ni göç geç­mi­şi olan insan­la­ra aktar­mak isteyenler.
tiyat­ro sev­gi­le­ri­ni aktar­mak isti­yor­lar. Kul­tur ohne Gren­ze­n­’in tadı­na bak­ma­ya ve bizi tanı­ma­ya davetlisiniz.

Pro­je Karls­ru­he Böl­ge Enteg­ras­yon Ofi­si tara­fın­dan desteklenmektedir

Hedef kitlesi: Çocuklar, aileler (Göçmenlik geçmişi olan kişiler)
Bu davet ücretsiz değildir
Tina Schü­ler
BADISCHES STAATSTHEATER — Kul­tur ohne Grenzen
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karls­ru­he

Organizatör