Hizmetler

Hizmetler

İş Alman­ca­sı

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Tuesday
Düzenlemeye göre zaman
Wednesday
Düzenlemeye göre zaman
Thursday
Düzenlemeye göre zaman
Friday
Düzenlemeye göre zaman

AAW Arbe­itsk­re­is für Aus-und Weiter­bil­dung e.V. (AAW Eği­tim ve Mes­lek iler­let­me Çalış­ma Kurumu )

Göç­men­ler ve mül­te­ci­ler mes­lek eği­tim­le­ri­ni yap­tık­la­rı süre boyun­ca B2 dil sevi­ye­si­ne ula­şa­cak kadar dil kur­su yap­ma fır­sa­tı­na sahip­tir­ler. Kurs­lar, Alman Dil Des­te­ği (DeuFöV) çer­çe­ve­sin­de Göç­men­ler ve Mül­te­ci­ler Fede­ral Daire­si (Bun­de­samt für Mig­ra­ti­on und Flücht­lin­ge) tara­fın­dan sağ­lan­mak­ta olup bu kurs­la­ra katı­lım ücret­siz­dir. Kurs­la­rın ama­ci katı­lım­cı­la­rın iş haya­tın­da­ki dil yeter­li­lik­le­ri­ni sağ­la­mak ve de mes­lek oku­lun­da­ki ders­le­ri  anla­yıp takip etme­le­ri­ni müm­kün kıl­mak­tır. Kurs­lar oku­ma, din­le­me ve  yaz­ma bece­ri­le­ri­ni geliş­tir­me­yi hedeflemektedir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Dr. Martina Maurer-Wengorz
AAW Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung e.V.
Griesbachstr. 12, 76185 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.