Hizmetler

Hizmetler

Ücret­siz C1 Alman­ca Dil Kursu

Pazartesi 9:00 - 12:15
Tuesday 9:00 - 12:15
Wednesday 9:00 - 12:15
Thursday 9:00 - 12:15
Friday 9:00 - 12:15

iyi bir B2 sevi­ye­si ile oku­mak iste­yen mül­te­ci­ler için 

DHBW Karls­ru­he, Hazi­ran 2018’den iti­ba­ren sabah­la­rı haf­ta­da üç kez eği­tim almak iste­yen mül­te­ci­ler ve sığın­ma­cı­lar için ücret­siz bir C1 Alman­ca dil kur­su sun­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da telc Alman­ca C1 üni­ver­si­te dil sına­vı­na gir­mek müm­kün­dür. Ders­le­re misa­fir denet­çi ola­rak katıl­mak da mümkündür.
DHB­W’­de­ki çeşit­li eği­tim fır­sat­la­rı hak­kın­da size tav­si­ye­ler­de bulun­mak­tan ve gerek­li koşul­la­rın yeri­ne geti­ri­lip geti­ril­me­di­ği­ni kont­rol etmek­ten mem­nu­ni­yet duya­rız. Ayrı­ca şir­ket­ler­le ile­ti­şim kur­ma­nı­za yar­dım­cı olmak­tan mut­lu­luk duyarız.
Danış­ma, Pazar­te­si ve Çar­şam­ba gün­le­ri, D428 ofi­sin­de Bayan Kor­du­la Ste­wart ile yapılır.

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Frau Kordula Stewart
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Erzbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.