Hizmetler

Hizmetler

Eği­tim ve danış­man­lık hizmetleri

Pazartesi
Düzenlemeye göre zaman
Friday
Düzenlemeye göre zaman

Yeni göç­men­ler için: çocuk­lar, genç­ler ve genç yetişkinler.

Yeni göç etmiş çocuk­lar, ergen­ler, genç yetiş­kin­ler ve ebe­veyn­le­ri için eği­tim ve danış­man­lık hiz­met­le­ri­ne genel bakış.
Hiz­met­ler çok sayı­da fark­lı kuru­luş tara­fın­dan ve bazı durum­lar­da gönül­lü giri­şim­ler tara­fın­dan sağlanmaktadır.
Tek­lif­ler seçi­lir­ken aşa­ğı­da­ki kri­ter­ler­den en az biri­ni kar­şı­la­yan­lar dik­ka­te alındı:
— Dil tanı­tı­mı: dil edi­ni­mi­ni veya ken­di­ni Alman­ca dilin­de ifa­de etme bece­ri­si­ni teş­vik etme­yi tek­lif eder.
— Okul veya mes­le­ki enteg­ras­yon: Gün­lük okul veya mes­le­ki eği­ti­mi des­tek­le­me­yi veya başa­rı­lı eği­tim ve mes­le­ki yol­la­rı teş­vik etme­yi tek­lif eder.
— Oryan­tas­yon: Tek­lif, Alman­ya­’­da uzun süre­dir yaşa­ma­mış kişi­le­rin özel endi­şe­le­ri­ni veya ihti­yaç­la­rı­nı dik­ka­te almaktadır.
— Kar­şı­laş­ma: Tek­lif, yerel halk­la kar­şı­laş­ma­yı ve alış­ve­ri­şi teş­vik eder.

Yeni Göç­men­ler için Eği­tim Koor­di­na­tör­lü­ğü bro­şü­rü, Karls­ru­he­’­de yeni göç etmiş genç­ler için uygun eği­tim ola­nak­la­rı­nın aran­ma­sı­na yar­dım­cı olur. Bu çev­ri­mi­çi veya bası­lı ola­rak mevcuttur.

İnt­ern­et adresi:
https://www.karlsruhe.de/b2/wissenschaft_bildung/bildungsregion/bildungskoordination_neuzu.de

İnd­irm­ek için el ilanı

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.