AWO — Întâl­ni­rea părinților

Marți
8:30 - 11:30
Joi
8:30 - 11:30

inter­na­ţio­nal Aceas­tă întâl­ni­re a părin­ți­lor are sco­pul de a vă oferi posi­bi­li­ta­tea de a intra în con­tact cu alți părinți. Spe­cia­liș­tii noș­tri cali­fi­cați și com­pe­tenți vor fi bucu­roși să vă Citiți mai mult

Bas­chet până la mie­zul nopții

Joi
ab 10 Uhr

După o pau­ză de doi ani de la Coro­na, ofer­ta spor­ti­vă gra­tu­i­tă “Bas­chet până la mie­zul nop­ții” va reîn­ce­pe pe 15 sep­tem­brie 2022, în cadrul pro­gra­mu­lui “Împre­u­nă soci­a­lă prin sport”. De Citiți mai mult

Bibli­o­te­ca ame­ri­ca­nă din Karlsruhe

Marți
14.00 - 18.00
Miercuri
10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Luni
14.00 - 18.00
Vineri
14.00 - 18.00
Luni
10:00 -14:00

Ame­ri­ka­nis­che Bibli­o­thek Karl­sru­he Bibli­o­te­ca ame­ri­ca­nă este o bibli­o­te­că în lim­ba engle­ză situ­a­tă în Nor­ds­ta­dt din Karl­sru­he. Face par­te din Sta­d­tbi­bli­o­thek Karl­sru­he, prin urma­re tot de ce aveți nevo­ie pen­tru a Citiți mai mult

COLA TAXI OK

Marți
19.00

COLA TAXI OKAY este un spa­țiu de pro­iect inter­cul­tu­ral care își pro­pu­ne să cre­e­ze un loc de întâl­ni­re, schimb și mun­că cre­a­ti­vă. Dorim să faci­li­tăm inte­gra­rea cul­tu­ra­lă reci­pro­că, sub ori­ce Citiți mai mult

Cul­tu­ră pen­tru toți — Vol­k­s­büh­ne Karl­sru­he e.V.

Luni
10:00 - 13:00
Vineri
10:00 - 13:00

CULTURA PENTRU TOȚI înseam­nă: Noi facem posi­bi­lă vizi­ta­rea tea­tru­lui la un preț rezo­na­bil. Ofe­rim 11 abo­na­men­te dife­ri­te la tea­tru. Dum­ne­a­voas­tră ale­geți, noi vă livrăm bile­te­le pen­tru numă­rul dorit de spec­ta­co­le Citiți mai mult

Fair­tra­de City Karlsruhe

Anga­ja­men­tul față de comer­țul echi­ta­bil În spa­te­le ora­șu­lui Fair­tra­de din Karl­sru­he se află toți oame­nii care cum­pă­ră pro­du­se prin comerț echi­ta­bil, infor­mea­ză oame­nii des­pre comer­țul echi­ta­bil, spun alto­ra des­pre aces­ta Citiți mai mult

Fotbal pen­tru fete

Marți
15:45 - 16:45

Fotbal pen­tru fete Depar­ta­men­tul de Școli și Sport al ora­șu­lui Karl­sru­he, în cola­bo­ra­re cu clu­bul spor­tiv Post Süds­ta­dt Karl­sru­he, ofe­ră un pro­gram gra­tu­it de fotbal pen­tru fete, ca o com­po­nen­tă supli­men­ta­ră Citiți mai mult

Gru­pul de Tea­tru Cumpania

Miercuri
16:00 - 18:00

Tea­tru pe care îl poți atin­ge și simți  Cum­pa­nia — un club de tea­tru pen­tru tineri și bătrâni — Iubi­to­rii de tea­tru de la 9 — 109 ani joa­că împre­u­nă de‑a Citiți mai mult

Împre­u­nă soci­a­lă prin sport

Spor­turi des­chi­se pen­tru toți În cadrul pro­gra­mu­lui spor­tiv des­chis, Biro­ul pen­tru școa­lă și sport, în cola­bo­ra­re cu par­te­ne­rii săi, ofe­ră o gamă lar­gă de acti­vi­tăți spor­ti­ve pen­tru toa­tă lumea. — Gra­tu­it și Citiți mai mult

Întâl­ni­rea părin­ți­lor „Eltern­tre­ff Bärenstark“

Miercuri

Sta­bi­liți con­tac­te cu alți părinți și alți copii într‑o atmosfe­ră fami­li­a­ră în tim­pul micu­lui dejun În tim­pul „Întâl­ni­ri­lor de întâl­ni­re”, părin­ții și copi­ii de până la 4 ani pot sta­bili con­tac­te Citiți mai mult

Inter­na­tio­nal Women’s Café

Joi
15:30 - 18:00

pen­tru femei Aceas­ta este o adu­na­re des­chi­să pen­tru femei din întrea­ga lume.

Kine­ma­thek Karlsruhe

Fil­m­kun­stha­us — acum și vir­tu­al — ofer­te onli­ne Kine­ma­thek +: strea­ming ONLINE de fil­me https://kinemathek-karlsruhe.cinemalovers.de/de/home Kine­ma­thek este casa de artă cine­ma­to­gra­fi­că non-pro­­fit din Karl­sru­he, care des­co­pe­ră, păs­trea­ză și expu­ne fil­me. Citiți mai mult

Kul­tur­kü­che

Luni
11:00 - 15:00
Marți
11:00 - 15:00
Miercuri
11:00 - 15:00
Joi
11:00 - 15:00
Vineri
11:00 - 15:00

Un loc de săr­bă­toa­re Un loc pen­tru a mode­la vii­to­rul Un loc pen­tru pro­iec­te neo­biș­nu­i­te Un loc de con­vie­țu­i­re Un loc pen­tru toți Un loc pen­tru tine

LGBTTIQ* în Karl­sru­he — Ofer­te de agrement

Pro­mo­ții: „LaVie” — cen­tru de tine­ret que­er: https://stja.de/lavie/ „SCHWUNG” — orga­ni­za­ție umbre­lă care ofe­ră spa­țiu și infras­truc­tu­ră pen­tru gru­puri: https://www.schwung-karlsruhe.de/ Direc­to­rul orga­ni­za­ți­i­lor și eve­ni­men­te­lor que­er din Karl­sru­he și împre­ju­ri­mi: https://queerka.de/ Citiți mai mult

Loka­le Agen­da 21

Anga­ja­ment pen­tru mai mul­tă sus­te­na­bi­li­ta­te în Karl­sru­he Anga­ja­men­tul pen­tru un oraș sus­te­na­bil și orien­tat spre vii­tor și, de ase­me­nea, pen­tru dezvol­ta­rea dura­bi­lă la nivel mondi­al este mare în Karl­sru­he — Citiți mai mult

Mămi­ci­le inter­națio­na­le se întâlnesc

Luni
11:30
Marți
11:30

la Şcoa­la Pes­ta­lo­zzi din Dur­la­ch  Cafe­nea­ua pen­tru mame (Müt­ter­ca­fé) este des­chi­să tutu­ror mame­lor șco­lii Pes­ta­lo­zzi (în aceas­tă peri­oa­dă este dis­po­ni­bi­lă îngri­ji­rea copi­i­lor). Mame­le au posi­bi­li­ta­tea de a face schimb de Citiți mai mult

Mei­ne Grü­ne Sta­dt Karl­sru­he — Ora­șul meu verde

Pro­iec­te dura­bi­le „pit­­ch-in” Împre­u­nă putem face Karl­sru­he dura­bil. Putem dezvol­ta și imple­men­ta idei eco­lo­gi­ce. Poa­te că ați crea o gră­di­nă de car­ti­er, ați con­sti­tui comu­ni­tăți ener­ge­ti­ce, puteți face cur­suri spor­ti­ve Citiți mai mult

Ofer­te spor­ti­ve integrative

Pen­tru toa­te În cadrul ofer­te­lor spor­ti­ve inte­gra­toa­re, Biro­ul pen­tru Școli și Sport, în cola­bo­ra­re cu par­te­ne­rii săi de coo­pe­ra­re, ofe­ră o gamă vari­a­tă de spor­turi pen­tru toți. Sco­pul tutu­ror măsu­ri­lor este Citiți mai mult

Ofer­te­le spor­ti­ve ale Clu­bu­lui NCO

Miercuri
18:30
Vineri
18:30

Chiar și în vre­muri de Coro­na și o sală de par­ko­ur închi­să, este impor­tant pen­tru noi să mobi­li­zăm copi­ii și tine­rii. De ace­ea, ofe­rim în pre­zent antre­na­ment live trei zile Citiți mai mult

Pro­iec­tul Nașa

Joi
15:30 - 17:30

pen­tru femei Acest pro­iect adu­ce împre­u­nă o feme­ie ori­gi­na­ră și o feme­ie imi­gran­tă cu sco­pul de a învă­ța una de la cea­lal­tă. Exis­tă, de ase­me­nea, întâl­niri regu­la­te de grup în care Citiți mai mult

Punc­te de întâl­ni­re pen­tru mame și tați

Cafe­ne­le pen­tru mame, Cafe­ne­le pen­tru părinți, Cafe­ne­le pen­tru părinți „Punc­tul de por­ni­re”, Întâl­ni­ri­le mame­lor care alăp­tea­ză și ale tați­lor Dife­ri­te­le punc­te de întâl­ni­re pen­tru părinți și fami­lii vă ofe­ră posi­bi­li­ta­tea Citiți mai mult

que­er­Ca­fé

Marți

que­er­Ca­fé se adre­sea­ză migran­ți­lor și refu­gi­a­ți­lor LGBTIQ care doresc să cunoas­că alte per­soa­ne homo­se­xu­a­le din Karl­sru­he. Dorim să ini­ți­em schim­buri și să ofe­rim îndru­ma­re pe teme pre­cum: a fi un Citiți mai mult

Rețea­ua NUB Karlsruhe

Des­co­pe­ri­rea împre­u­nă a natu­rii și a mediu­lui Acto­rii edu­ca­ți­ei pen­tru natu­ră și mediu din Karl­sru­he și-au pus sar­ci­na de a câști­ga oameni pen­tru natu­ră și pen­tru un stil de via­ță Citiți mai mult

Școa­lă de bici­cle­te, tururi cu bici­cle­ta, cur­suri și ate­li­er de autoajutorare

Miercuri
15:00 - 18:00
Joi
15:00 - 18:00

ADFC (All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karl­sru­he) ADFC — All­ge­me­i­ner Deut­scher Fahr­rad­club Kre­i­sver­band Karl­sru­he este un club care repre­zin­tă inte­re­se­le cicliș­ti­lor și ofe­ră un hob­by pen­tru toa­te gru­pe­le de vâr­stă. Dome­nii Citiți mai mult

Seri de gătit în comun

pen­tru refu­gi­ați și oameni de aca­să Sun­tem Comu­ni­ta­tea Über den Tel­ler­rand Karl­sru­he, unul din­tre cei pes­te 30 de mul­ti­pli­ca­tori ofi­ci­ali ai Über den Tel­ler­rand eV. Împre­u­nă sus­ți­nem un con­cept de inte­gra­re Citiți mai mult

Toa­te sub un sin­gur acoperiș

Orga­ni­za­ția ger­ma­ni­lor din Rusia Copii, tineri, adulți și seni­ori de toa­te națio­na­li­tă­ți­le. Îi aștep­tăm cu nerăb­da­re pe toți cei care vin la noi. În Casa Tine­re­tu­lui ofe­rim acti­vi­tăți sem­ni­fi­ca­ti­ve pen­tru tim­pul liber Citiți mai mult

Un pod­cast des­pre cli­mă impli­că lumea

Tree Talk — Un pod­cast des­pre cli­mă anga­jea­ză lumea Des­pre ce este vor­ba? Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor din toa­te col­țu­ri­le lumii care sunt inte­re­sați de pod­cas­ting și de tema­ti­ca pro­tec­ți­ei cli­mei și Citiți mai mult