Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Joi
14:00 - 16:00

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant Sun­teți inte­re­sat să stu­di­ați în Ger­ma­nia? În cadrul ore­lor de con­sul­ta­ții vă răs­pun­dem la între­bări. Vă rugăm să vă asi­gu­rați Citiți mai mult

Bur­sii Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit

Bur­sii Inter­națio­nali și Biro­ul de Bun venit pen­tru oame­nii de ști­in­ță stră­ini Inter­na­tio­nal Scho­lars & Wel­co­me Offi­ce (IScO) este con­tac­tul cen­tral pen­tru mobi­li­ta­tea inter­națio­na­lă a oame­ni­lor de ști­in­ță la KIT. IScO con­si­li­a­ză Citiți mai mult

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor

Con­si­li­e­re edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor Suc­ces la școa­lă Con­si­li­e­rea edu­ca­țio­na­lă pen­tru tine­rii migranți și părin­ții lor este un pro­iect al Inter­na­tio­na­ler Bund. Sco­pul este de a creș­te Citiți mai mult

Curs de lim­ba germana

Luni
8:45 - 12:30
Marți
8:45 - 12:30
Joi
8:45 - 12:30

pen­tru părinți — cu îngri­ji­rea copi­i­lor Curs de ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea copi­i­lor. Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră un curs de lim­ba ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea Citiți mai mult

Înva­ță germane

Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri

Cur­suri de inte­gra­re în Karl­sru­he Vă aju­tăm cu apli­ca­ții, răs­pun­dem la între­bă­ri­le pe care le puteți avea și găsim un curs de inte­gra­re potri­vit în Karl­sru­he pen­tru dvs. Va rugam sa Citiți mai mult

Men­tori inter­cul­tu­rali pen­tru părinți

Men­tori inter­cul­tu­rali pen­tru părinți Infor­ma­ții pe teme de școa­lă și edu­ca­ție Ora­șul Karl­sru­he spri­ji­nă părin­ții inter­națio­nali cu bro­șuri în dife­ri­te ver­siuni ling­vis­ti­ce pe tema edu­ca­ți­ei șco­la­re. În plus, părin­ții sunt Citiți mai mult

Ofer­te edu­ca­țio­na­le — Bil­dun­gsre­gion Karlsruhe

Bil­dun­gsre­gion Karl­sru­he Găsiți ofer­te edu­ca­țio­na­le onli­ne! Pe plat­for­ma onli­ne a regiu­nii edu­ca­țio­na­le Karl­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de puteți găsi ofer­te edu­ca­țio­na­le pen­tru dife­ri­te gru­puri țin­tă. Subiec­te­le prin­ci­pa­le sunt: Şcoa­lă Pro­fe­sie Migra­ția Cul­tu­ră Sport

Oport­u­ni­tăți de stu­diu pen­tru refugiați

Con­sul­ta­re și coor­do­na­re în dome­ni­ul refu­gi­a­ți­lor  Este o dorin­ță a Uni­ver­si­tă­ții Peda­go­gi­ce din Karl­sru­he (Päda­go­gis­che Hochs­chu­le) de a per­mi­te refu­gi­a­ți­lor să încea­pă stu­di­i­le. Indi­fe­rent de sta­tu­tul actu­a­lă, ori­ce refu­gi­at poa­te Citiți mai mult

Pro­iec­tul God­mo­ther — PatinnenProjekt

Joi
15:30 - 17:30

Pro­iec­tul God­mo­ther — Patin­nen­Pro­je­kt pen­tru femei — ibz Acest pro­iect îmbi­nă o feme­ie nati­vă și o feme­ie imi­gran­tă cu sco­pul de a învă­ța una de la cea­lal­tă. Exis­tă, de ase­me­nea, întâl­niri Citiți mai mult

Rețea­ua NUB Karlsruhe

Des­co­pe­ri­rea împre­u­nă a natu­rii și a mediu­lui Acto­rii edu­ca­ți­ei pen­tru natu­ră și mediu din Karl­sru­he și-au pus sar­ci­na de a câști­ga oameni pen­tru natu­ră și pen­tru un stil de via­ță Citiți mai mult

Spre­ch­Pu­n­kt

Marți
18:30 - 20:00
Joi
18:30 - 20:00

Prac­ti­cați împre­u­nă lim­ba ger­ma­nă O ofer­tă de a vor­bi lim­ba ger­ma­nă împre­u­nă în gru­puri mici și mode­ra­te. Dacă doriți să învă­țați și să prac­ti­cați lim­ba ger­ma­nă, vă invi­tăm cu drag Citiți mai mult

Spri­jin edu­ca­țio­nal pen­tru șco­la­rii din fami­li­i­le sin­ti și romi

Spri­jin edu­ca­țio­nal pen­tru șco­la­rii din fami­li­i­le sin­ti și romi Spri­ji­nul are loc de apro­xi­ma­tiv 2 ori pe săp­tămâ­nă la școli sau aca­să în fami­lii. Spri­ji­nul indi­vi­du­al și în grup mic este Citiți mai mult

Spri­jin pen­tru imi­granți în mate­rie de for­ma­re profesională

Joi

Spri­jin pen­tru imi­granți în mate­rie de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă — PIAZA În cadrul aces­tui pro­iect, imi­gran­ții sunt spri­ji­niți în cău­ta­rea unei edu­ca­ții, în redac­ta­rea docu­men­te­lor de can­di­da­tu­ră și în pre­gă­ti­rea pen­tru inter­vi­ul Citiți mai mult

Tineri schim­bă­tori de carieră

Luni
11:00 - 13:00
Miercuri
11:00 - 13:00
Marți
14:00 - 17:00
Joi
14:00 - 17:00
Vineri
13:00 - 16:00

A sus­ți­ne Ofe­rim lec­ții gra­tu­i­te de ger­ma­nă (și în engle­ză dacă este nece­sar) pen­tru tineri cu vâr­sta între 12–18 ani, în gru­puri mici în școli și în săli­le JMD. Scop: Dezvol­ta­rea Citiți mai mult

Vor­beș­te mai bine germană

Miercuri

Îmbu­­­nă­­­tă­­­țiți-vă pro­nun­ția și lim­ba­jul cor­pu­lui Ofer­ta „vor­beș­te mai bine ger­ma­nă“ are loc mier­curi după-ami­­a­­­za în noi­le săli ale AWO din noua bibli­o­te­că publi­că din Karl­sru­he Mühl­bu­rg. Pre­zen­ța este posi­bi­lă după Citiți mai mult