Oferte

Oferte

Bun venit la muncă

Plat­for­mă de locuri de mun­că care reu­neș­te refu­gi­a­ții în cău­ta­rea unui loc de mun­că și angajatorii

Welcome2Work este o plat­for­mă de pla­sa­re a unui loc de mun­că care reu­neș­te refu­gi­ați și companii:
„Vrem să sim­pli­fi­căm cău­ta­rea unui loc de mun­că din par­tea refu­gi­a­ți­lor și să ofe­rim com­pa­ni­i­lor acces la un grup de soli­ci­tanți de per­so­nal cali­fi­cat care au fost neob­ser­vați anterior.
Sun­tem con­vinși că Welcome2Work poa­te crea baza pen­tru inte­gra­rea dura­bi­lă a refu­gi­a­ți­lor în Germania.

Mun­ca face diferența

Unde am fi fără mun­că? Fără posi­bi­li­ta­tea unui venit sigur pen­tru a ne hrăni fami­lia și a inves­ti într-un vii­tor pro­mi­ță­tor? Un loc de mun­că sigur ne ofe­ră inde­pen­den­ță, sti­ma de sine și șan­sa de a ne remo­de­la via­ța. Toa­tă lumea ar tre­bui să poa­tă pro­fi­ta de aceas­tă oport­u­ni­ta­te. Refu­gi­a­ții au posi­bi­li­ta­tea de a crea un pro­fil de soli­ci­tant pe site-ul nos­tru web sau de a apli­ca pen­tru locuri de mun­că din pro­prie ini­ția­ti­vă. În plus, dorim să pre­gă­tim soli­ci­tan­ții adec­vat pen­tru lumea mun­cii prin ate­li­e­re și infor­ma­ții locale.

Com­pa­ni­i­le beneficiază

Mul­te între­prin­deri și com­pa­nii au pro­ble­me în a găsi mun­ci­tori cali­fi­cați și sta­gi­ari potriviți.
Refu­gi­a­ții nu repre­zin­tă doar o îmbo­gă­ți­re cul­tu­ra­lă, ci și un câștig soci­al în acest sens.
Pe welcome2work.de, com­pa­ni­i­le au posi­bi­li­ta­tea de a cău­ta activ can­di­dați potri­viți și de a pla­sa anun­țuri de anga­ja­re. Sco­pul este de a suge­ra în mod regu­lat can­di­dați potri­viți com­pa­ni­i­lor și de a oferi spri­jin în tim­pul pro­ce­su­lui de angajare.”

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
You-Ri Schü
Welcome2work
Kronenstraße 25, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.