Oferte

Oferte

Podcast

Un pod­cast des­pre cli­mă impli­că lumea

Tree Talk — Un pod­cast des­pre cli­mă anga­jea­ză lumea

Des­pre ce este vorba?

Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor din toa­te col­țu­ri­le lumii care sunt inte­re­sați de pod­cas­ting și de tema­ti­ca pro­tec­ți­ei cli­mei și a mediului.

În cadrul pro­iec­tu­lui nos­tru, gân­du­ri­le și dife­ri­te­le expe­rien­țe pot fi publi­ca­te într-un pod­cast lunar.

Pro­ce­sul

În cadrul pro­iec­tu­lui nos­tru, par­ti­ci­pan­ții trec mai întâi prin diver­se ate­li­e­re de lucru care se ocu­pă de struc­tu­ra și cre­a­rea pro­fe­sio­na­lă a unui podcast.

O dată pe săp­tămâ­nă, gru­pul se întâl­neș­te pen­tru o ședin­ță edi­to­ri­a­lă pen­tru a dis­cu­ta și a pre­găti epi­so­dul curent.

O dată pe lună, gru­pul se reu­neș­te pen­tru a înre­gis­tra epi­so­dul curent.

Gru­pul țintă

Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor cu vâr­ste cuprin­se între 17 și 27 de ani.

Obiec­ti­ve­le ofertei

Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a le oferi tine­ri­lor posi­bi­li­ta­tea de a dis­cu­ta împre­u­nă “la micro­fon” și de a face publi­că o pro­ble­mă mondi­a­lă care nu cunoaș­te frontiere.

Pro­iec­tul este limi­tat în timp până în decem­brie 2023.

Grupul țintă: adulți, adolescenți
Acest eveniment este gratuit
Marion Eisen­mann
Bil­dun­gs­zen­trum Karlsruhe 
Sche­ffels­tr. 11–17 a , 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.