Oferte

Oferte

Ser­vi­cii de edu­ca­ție și consiliere

Luni
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

Pen­tru noii migranți: copii, tineri și tineri adulți.

Pre­zen­ta­re gene­ra­lă a ser­vi­ci­i­lor edu­ca­țio­na­le și de con­si­li­e­re pen­tru copii, ado­les­cenți, tineri adulți și părin­ții lor cu sta­tut de nou imigranți.
Ser­vi­ci­i­le sunt fur­ni­za­te de un număr mare de orga­ni­za­ții dife­ri­te și în une­le cazuri și de ini­ția­ti­ve voluntare.
La selec­ta­rea ofer­te­lor au fost lua­te în con­si­de­ra­re cele care înde­pli­nesc cel puțin unul din­tre urmă­toa­re­le criterii:
— Pro­mo­va­rea lim­bii: se ofe­ră pen­tru a pro­mo­va dobân­di­rea lim­bii sau capa­ci­ta­tea de expri­ma­re în lim­ba germană.
— Inte­gra­re șco­la­ră sau pro­fe­sio­na­lă: Ofer­te pen­tru a spri­jini la școa­la de zi cu zi sau la for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă sau pen­tru a pro­mo­va par­cur­suri edu­ca­țio­na­le și pro­fe­sio­na­le de succes.
— Orien­ta­re: Ofer­ta ține cont de pre­o­cu­pă­ri­le sau nevo­i­le spe­ci­fi­ce ale per­soa­ne­lor care nu locu­iesc de mult timp în Germania.
— Întâl­ni­re: Ofer­ta pro­mo­vea­ză întâl­ni­rea și schim­bul de expe­rien­țe cu localnicii.

Bro­șu­ra Coor­do­nă­rii Edu­ca­ți­ei pen­tru Noii Imi­granți aju­tă la cău­ta­rea unor ofer­te edu­ca­țio­na­le adec­va­te pen­tru tine­rii nou-imi­grați din Karl­sru­he. Aces­ta este dis­po­ni­bil onli­ne sau în for­mat tipărit.

Adre­sa internet:
https://www.karlsruhe.de/b2/wissenschaft_bildung/bildungsregion/bildungskoordination_neuzu.de

 

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă: ,
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.