Oferte

Oferte

Curs gra­tu­it de lim­ba ger­ma­nă C1

Luni 9:00 - 12:15
Marți 9:00 - 12:15
Miercuri 9:00 - 12:15
Joi 9:00 - 12:15
Vineri 9:00 - 12:15

pen­tru refu­gi­a­ții inte­re­sați să stu­die­ze având nive­lul B2 

Înce­pând din iunie 2018, DHBW Karl­sru­he ofe­ră un curs gra­tu­it de lim­ba ger­ma­nă C1 pen­tru refu­gi­a­ții și soli­ci­tan­ții de azil inte­re­sați să stu­die­ze, de trei ori pe săp­tămâ­nă, dimi­nea­ța. În acest con­text este posi­bil să sus­ți­nă exa­me­nul de lim­bă uni­ver­si­tar Telc ger­ma­nă C1. De ase­me­nea, este posi­bil să par­ti­ci­pe la cur­suri ca invitați.
Am fi bucu­roși să vă sfă­tu­im cu pri­vi­re la dife­ri­te­le oport­u­ni­tăți de stu­diu la DHBW și să veri­fi­căm dacă sunt înde­pli­ni­te con­di­ți­i­le nece­sa­re. De ase­me­nea, sun­tem bucu­roși să vă aju­tăm în sta­bi­li­rea con­tac­te­lor cu companii.
Con­sul­tan­ța are loc luni si mier­curi, biro­ul D428 cu doam­na Kor­du­la Stewart.

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Frau Kordula Stewart
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe
Erzbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.