Oferte

Oferte

Curs de lim­ba ger­ma­na pen­tru profesionisti

Luni
Timp după aranjament
Marți
Timp după aranjament
Miercuri
Timp după aranjament
Joi
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

AAW Arbe­it­skre­is für Aus-und Wei­ter­bil­dung eV (Gru­pul de lucru AAW pen­tru for­ma­re și edu­ca­ție con­ti­nuă eV) 

Imi­gran­ții și refu­gi­a­ții aflați într‑o for­ma­re pro­fe­sio­na­lă au posi­bi­li­ta­tea de a urma un curs de lim­bă pen­tru a ajun­ge la nive­lul de lim­bă B2 în tim­pul uceniciei.
Cur­su­ri­le sunt spon­so­ri­za­te de ofi­ci­ul fede­ral pen­tru migranți și refu­gi­ați (Bun­de­samt für Migra­tion und Flü­ch­tlin­ge) în cadrul spri­ji­nu­lui în lim­ba ger­ma­nă bazat pe ocu­pa­ție (Deu­FöV) și sunt gra­tu­i­te pen­tru par­ti­ci­pan­ții admiși.
Sco­pul prin­ci­pal al cur­su­lui este de a‑ți oferi încre­de­rea ling­vis­ti­că pen­tru a te des­cur­ca bine în medi­ul tău pro­fe­sio­nal și pen­tru a urma lec­ți­i­le de la școa­la pro­fe­sio­na­lă. Accen­tul se va pune pe înțe­le­ge­rea tex­tu­lui, înțe­le­ge­rea lim­ba­ju­lui scris și vorbit.

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
Dr. Mar­ti­na Maurer-Wengorz
AAW Arbe­it­skre­is für Aus- und Wei­ter­bil­dung e.V.
Gries­ba­chs­tr. 12, 76185 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.