Oferte
Oferte

Cul­tu­ră fără frontiere

Un pro­iect de tea­tru pen­tru per­soa­ne­le cu un tre­cut de migrație

Pro­iec­tul de inte­gra­re al BADISCHEN STAATSTHEATER ” Cul­tu­ră fără fron­ti­e­re” (KuG ) adu­ce per­soa­ne­le cu un tre­cut de migra­ție mai aproa­pe de lumea tea­tru­lui și per­mi­te o mai bună inte­gra­re în soci­e­ta­te printr‑o par­ti­ci­pa­re cul­tu­ra­lă activă.

Ce să facem?
În fie­ca­re lună au loc mai mul­te eve­ni­men­te. Invi­ta­ți­i­le sunt tri­mi­se în mod regu­lat. Par­ti­ci­pan­ții decid sin­guri cât de des doresc să par­ti­ci­pe. Prin­tre eve­ni­men­te­le posi­bi­le se numără:

  • Ate­li­e­re cu edu­ca­tori de tea­tru, unde, de exem­plu, se joa­că, se dansea­ză și se impro­vi­zea­ză teatru.
  • Vizi­te la repe­ti­ții și spec­ta­co­le de teatru
  • Întâl­niri cu artiștii
  • O pri­vi­re în spa­te­le sce­nei în tim­pul vizi­te­lor ghi­da­te la STAATSTHEATER
  • Întâl­niri în cafe­ne­le pen­tru a vă face noi pri­e­te­ni și a împăr­tăși experiențe

Ce este Pro­gra­mul Buddy?
Pri­e­te­nii noș­tri sunt oameni cu expe­rien­ță în tea­tru care sunt bucu­roși să facă schimb de idei cu per­soa­ne cu expe­rien­ță în dome­ni­ul migrației.
Ambii pot învă­ța mul­te unul de la celă­lalt dacă par­ti­ci­pă împre­u­nă la evenimente.

Cât cos­tă participarea?
Exis­tă un preț redus pen­tru spec­ta­co­le.
Cele­lal­te eve­ni­men­te sunt gratuite.
Aștep­tăm cu nerăb­da­re să pri­mim noi participanți!

Inte­re­sul a fost stârnit?
Atunci luați legă­tu­ra cu Tina Schü­ler la:
kulturohnegrenzen@staatstheater.karlsruhe.de

Cău­tăm par­te­neri de tandem


Cău­tăm prieteni
care vor să trans­mi­tă dra­gos­tea lor pen­tru tea­tru unor per­soa­ne cu un bac­k­gro­und de migrație.
ar dori să trans­mi­tă mai depar­te dra­gos­tea lor pen­tru tea­tru. Sun­teți bine­ve­niți să gus­tați din Kul­tur ohne Gren­zen și să ne cunoașteți.

Pro­iec­tul este spon­so­ri­zat de Biro­ul de Inte­gra­re al Dis­tric­tu­lui Karlsruhe.

Grupul țintă: copii, familii (Persoane cu un trecut de migrație)
Acest eveniment nu este gratuit
Tina Schü­ler
BADISCHES STAATSTHEATER — Kul­tur ohne Grenzen
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Karl­sru­he

Organizator