Cjd — Dari­va­telj prilika

Ponedjeljak
Petak

Spa­ja­nje lju­di i pos­lo­va   Nudi­mo: Usva­ja­nje nje­mač­kog jezi­ka Ponu­de za pro­fe­si­onal­nu ori­jen­ta­ci­ju za rodi­te­lje Coac­hing ponu­de za obu­ke na pola rad­nog vre­me­na i za upis u kva­li­fi­ka­ci­je, dalj­nje usa­vr­ša­va­nje vidi više

mira – S pra­vom na poslu

Utorak
16:00 - 20:00

Savje­to­va­nje za izbje­gli­ce i migran­te koji nisu iz EU Omo­gu­ći­ti oso­ba­ma s izbje­glič­kim iskus­tvom pra­ved­nu inte­gra­ci­ju na trži­štu rada. Infor­ma­ci­je o rad­nim pra­vi­ma, pro­ved­bi zako­na i  koja su Vaša pra­va. Loka­ci­ja: ibz, 2. vidi više

Open IT 3.0 — CyberForum

Ponedjeljak
8:30 - 16:00
Utorak
8:30 - 16:00
Srijeda
8:30 - 16:00
Četvrtak
8:30 - 16:00
Petak
8:30 - 16:00

Dola­zi­te iz ino­zem­s­tva i ima­te aka­dem­sku diplo­mu ili ste zavr­ši­li obu­ku u podru­čju infor­ma­ti­ke, mate­ma­ti­ke ili teh­no­lo­gi­je i još nis­te pro­naš­li pra­vi ula­zak na nje­mač­ko trži­šte rada? Cyber­Fo­rum nudi bes­plat­ne indi­vi­du­al­ne vidi više

PIAzA

Četvrtak

Podr­ška imi­gran­ti­ma na temu ospo­sob­lja­va­nja U ovom pro­jek­tu imi­gran­ti se podr­ža­va­ju u potra­zi za obra­zo­va­njem, u pisa­nju doku­men­ta­ci­je za pri­ja­vu te u nji­ho­voj pri­pre­mi za raz­go­vor za posao. Tvrt­ke i vidi više

Potra­ga za obu­kom i savjetovanje

Utorak
9:00 - 17:00
Srijeda
9:00 - 17:00
Četvrtak
9:00 - 17:00

IHK Kar­l­sru­he (Gos­po­dar­ska i indus­trij­ska komo­ra Kar­l­sur­he)   Zadruž­na obu­ka ide­alan je poče­tak uspješ­ne kari­je­re. Tim u IHK Kar­l­sru­he savje­to­vat će vas o svim pita­nji­ma koja se odno­se na vašu vidi više

Priz­na­va­nje kvalifikacije

Zdrav­s­tvo i nje­go­va­nje Priz­na­va­nje kva­li­fi­ka­ci­ja vide ter­ra za druš­tve­na zani­ma­nja nudi indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ne kva­li­fi­ka­ci­je za medi­cin­sko osob­lje koje je svo­je spe­ci­ja­lis­tič­ko ospo­sob­lja­va­nje stek­lo u ino­zem­s­tvu i koje nije u pot­pu­nos­ti vidi više

Pro­gram inte­gra­ci­je kari­je­re u EnBW Karlsruhe

Vaš novi poče­tak s nama: Započ­ni­te svo­ju buduć­nost s našim pro­gra­mom inte­gra­ci­je za izbje­gli­ce i migran­te . Slje­de­ći pro­gram poči­nje na loka­ci­ji Kar­l­sru­he u ruj­nu. Teh­nič­ki zain­te­re­si­ra­nim izbje­gli­ca­ma i migran­ti­ma vidi više

Savje­ti za povra­tak u pro­fe­si­onal­ni život

Četvrtak

Povra­tak u pro­fe­si­onal­ni život   Pita­te li se pone­kad ima­te li šan­se na tre­nut­nom trži­štu rada? Ili raz­miš­lja­te da li bi bilo mogu­će odra­di­ti obu­ku? Možda čak i na pola rad­nog vre­me­na? vidi više

Savje­to­dav­ni cen­tar Spurwechsel

Ponedjeljak
Petak

za inte­gra­ci­ju na trži­šte rada za oso­be s neo­si­gu­ra­nim sta­tu­som borav­ka   Detalj­no Vas savje­tu­je­mo s ciljem uspos­tav­lja­nja per­s­pek­ti­ve pra­va borav­ka i time omo­gu­ći­ti uspješ­nu inte­gra­ci­je na trži­štu rada. Kon­kret­no, vidi više

Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Karlsruhe

Ponedjeljak
09:00 - 17:00
Utorak
09:00 - 17:00
Srijeda
09:00 - 17:00
Četvrtak
09:00 - 17:00
Petak
09:00 - 17:00

Mi — Wel­co­me Cen­ter Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he — savje­tu­je­mo među­na­rod­ne struč­nja­ke i mla­de struč­nja­ke koji žele radi­ti i živje­ti u Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on. Ima­te li pro­fe­si­onal­ne kva­li­fi­ka­ci­je? Želi­te li nauči­ti neko zani­ma­nje? Tra­ži­te vidi više

Welcome2Work

Plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja spa­ja izbje­gli­ce koji tra­že posao i pos­lo­dav­ce   Welcome2Work je plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja okup­lja izbje­gli­ce i tvrt­ke: “Želi­mo olak­ša­ti izbje­gli­ca­ma tra­že­nje pos­la, a tvrt­ka­ma tako­đer vidi više

Za među­na­rod­ne stručnjake

iz podru­čja M‑I‑N‑T (mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­ja)   Pro­jekt INTERPROF-TECH je mje­ra pre­moš­ći­va­nja za među­na­rod­ne struč­nja­ke koji tra­že posao iz M‑I‑N‑T podru­čja: Mate­ma­ti­ka, infor­ma­ti­ka, pri­rod­ne zna­nos­ti (kemi­ja, fizi­ka, biolo­gi­ja, vidi više