After Work Inter­na­ti­onal u Hemin­gway Loungeu

Monday, 11 September 2023
music event
Monday, 25 September 2023
quiz event
Monday, 9 October 2023
music event
Monday, 23 October 2023
quiz event
Monday, 6 November 2023
music event
Monday, 20 November 2023
quiz event
Monday, 11 December 2023
music event

Seri­ja doga­đa­ja Feiera­bend Inter­na­ti­onal razvi­je­na je kako bi se olak­šao pris­tup kul­tur­nom i druš­tve­nom sudje­lo­va­nju među­na­rod­nim struč­nja­ci­ma u Kar­l­sru­heu uz nji­ho­ve pro­fe­si­onal­ne aktiv­nos­ti. Jez­gra tima je pro­fe­si­onal­no aktiv­na oko odje­la vidi više

Dan otvo­re­nih vra­ta u ibz

Saturday, 30 September 2023

Dan otvo­re­nih vra­ta u ibz Oče­ku­je vas šaro­lik pro­gram uz glaz­bu, ples, savje­te, ukus­nu hra­nu i dje­čje aktiv­nos­ti. Pred­stav­lja­ju se udru­ge i pro­jek­ti u kući. Od 18.30 dis­co uz Nubi­an Family.

Što ima novog? Kalen­dar doga­đa­nja u Karlsruheu

Sunday, 31 December 2023

Što ima novog?  Kalen­dar doga­đa­nja u Kar­l­sru­heu Kalen­dar doga­đa­nja gra­da Kar­l­sru­hea pru­ža pre­gled — goto­vo — sve­ga što se doga­đa u Kar­l­sru­heu. 📆 Na doga­đa­nja ovdje Kar­l­sru­he entdecken.erleben.besuchen Kar­l­sru­he Touri­smus GmbH vidi više