Ponude

Ponude

Welcome2Work

Plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja spa­ja izbje­gli­ce koji tra­že posao i poslodavce

 

Welcome2Work je plat­for­ma za zapoš­lja­va­nje koja okup­lja izbje­gli­ce i tvrtke:

“Želi­mo olak­ša­ti izbje­gli­ca­ma tra­že­nje pos­la, a tvrt­ka­ma tako­đer omo­gu­ći­ti pris­tup dosad neza­pa­že­nom sku­pu kva­li­fi­ci­ra­nog osoblja.

Uvje­re­ni smo da Welcome2Work može stvo­ri­ti osno­vu za odr­ži­vu inte­gra­ci­ju izbje­gli­ca u Njemačkoj.

 

Posao čini razliku

Gdje bismo bili bez pos­la? Bez moguć­nos­ti sigur­nog pri­ho­da za pre­hra­nu naše obi­te­lji i ula­ga­nja u per­s­pek­tiv­nu buduć­nost? Sigu­ran posao nudi nam neo­vis­nost, samo­po­što­va­nje i pri­li­ku da redi­zaj­ni­ra­mo svo­je živo­te. Svat­ko bi tre­bao moći isko­ris­ti­ti ovu pri­li­ku. Izbje­gli­ce ima­ju pri­li­ku stvo­ri­ti pro­fil na našoj web stra­ni­ci ili se pri­ja­vi­ti na ogla­se za posao. Osim toga, želje­li bismo pri­pre­mi­ti kan­di­da­te za rad­ni svi­jet kroz lokal­ne radi­oni­ce i informacije.

 

Tvrt­ke ima­ju koristi

Mno­ga podu­ze­ća i tvrt­ke ima­ju pro­ble­ma s pro­na­la­skom odgo­va­ra­ju­ćih kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka i pripravnika.

Osim kul­tur­nog obo­ga­ći­va­nja, izbje­gli­ce su i u tom pogle­du od koris­ti društvu.

Na welcome2work.de tvrt­ke ima­ju pri­li­ku aktiv­no tra­ži­ti odgo­va­ra­ju­će kan­di­da­te i pos­tav­lja­ti cilja­ne ogla­se za posao. Cilj je tvrt­ka­ma redo­vi­to pred­la­ga­ti odgo­va­ra­ju­će kan­di­da­te i podr­ža­va­ti ih tije­kom pro­ce­sa zapošljavanja.”

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
You-Ri Schü
Welcome2work
Kro­nens­traße 25, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.