Ponude

Ponude

Obra­zov­ne i savje­to­dav­ne usluge

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Petak
Vrijeme po dogovoru

Za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te i mla­de odras­le osobe

 

Pre­gled obra­zov­nih i savje­to­dav­nih uslu­ga za novo­do­se­lje­nu dje­cu, ado­les­cen­te, mla­de odras­le ili nji­ho­ve roditelje.

Veli­ki broj raz­li­či­tih pru­ža­te­lja uslu­ga ustu­pa­ju ponu­de, a u nekim slu­ča­je­vi­ma i dobro­volj­ne inicijative.

Pri­li­kom oda­bi­ra ponu­da uze­te su u obzir one koje zado­vo­lja­va­ju barem jedan od slje­de­ćih kriterija:

– Jezič­na podr­ška: Podr­ška pri usva­ja­nju jezi­ka ili spo­sob­nos­ti izra­ža­va­nja na nje­mač­kom jeziku.

– Škol­ska ili pro­fe­si­onal­na inte­gra­ci­ja: nudi pot­po­ru pri sva­kod­nev­nim pro­ble­mi­ma ško­le ili obu­ke ili pro­mi­ca­nje uspješ­nih obra­zov­nih i pro­fe­si­onal­nih putova.

– Ori­jen­ta­ci­ja: Ponu­da uzi­ma u obzir spe­ci­fič­ne bri­ge ili potre­be lju­di koji ne žive dugo u Njemačkoj.

– Susret: Ponu­da pro­mi­če susre­te i raz­mje­ne s lokal­nim stanovništvom.

Bro­šu­ra koor­di­na­ci­je obra­zo­va­nja za novo­do­se­lje­ni­ke poma­že u tra­že­nju odgo­va­ra­ju­ćih obra­zov­nih ponu­da za novo­do­se­lje­ne mla­de lju­de u Kar­l­sru­heu. Ovo je dos­tup­no onli­ne ili tiskano.

Inter­net adresa:

https://www.karlsruhe.de/b2/wissenschaft_bildung/bildungsregion/bildungskoordination_neuzu.de

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.