Ponude
Ponude

Kul­tu­ra bez granica

Kaza­liš­ni pro­jekt za lju­de s migrant­skom pozadinom

Inte­gra­cij­ski pro­jekt Kul­tu­ra bez gra­ni­ca (KuG) BADISCHEN STAATSTHEATRA pri­bli­ža­va lju­de s migrant­skim podri­je­tlom svi­je­tu kaza­li­šta i omo­gu­ću­je bolju inte­gra­ci­ju u druš­tvo kroz živo kul­tur­no sudjelovanje.

Što nam je činiti?
Sva­ki mje­sec ima neko­li­ko doga­đa­nja . Poziv­ni­ce se redo­vi­to šalju. Sudi­oni­ci sami odlu­ču­ju koli­ko čes­to žele pri­sus­tvo­va­ti. Mogu­ći doga­đa­ji uključuju:

  • Radi­oni­ce s kaza­liš­nim peda­go­zi­ma, gdje se npr. igra, ple­še i impro­vi­zi­ra kazalište
  • Posje­ti kaza­liš­nim pro­ba­ma i predstavama
  • Susre­ti s umjetnicima
  • Pogled iza kuli­sa tije­kom vođe­nih obi­la­za­ka DRŽAVNOG KAZALIŠTA
  • Susre­ti u kafi­ći­ma za skla­pa­nje novih pri­ja­telj­sta­va i raz­mje­nu iskustava

Što je pro­gram Buddy?
Naši pri­ja­te­lji su lju­di s kaza­liš­nim iskus­tvom koji rado raz­mje­nju­ju ide­je s lju­di­ma migrant­skog podrijetla.
Obo­je mogu puno nauči­ti jed­no od dru­go­ga zajed­nič­kim posje­ći­va­njem događaja.

Koli­ko košta sudjelovanje?
Za nas­tu­pe pos­to­ji sni­že­na cijena.
Osta­li doga­đa­ji su besplatni.
Radu­je­mo se što ćemo pože­lje­ti dobro­doš­li­cu novim sudionicima!

Jes­te li pobu­di­li interes?
Zatim stu­pi­te u kon­takt s Tinom Schüler na:
kulturohnegrenzen@staatstheater.karlsruhe.de

Tra­že se tan­dem partneri

Tra­ži­mo pri­ja­te­lje koji svo­ju lju­bav pre­ma kaza­li­štu žele pre­ni­je­ti na lju­de s migrant­skom pozadinom.
želje­li pre­ni­je­ti svo­ju lju­bav pre­ma kaza­li­štu. Dobro­doš­li ste da oku­si­te Kul­tur ohne Gren­zen i upoz­na­te nas.

Pro­jekt spon­zo­ri­ra Ured za inte­gra­ci­ju okru­ga Karlsruhe

Ciljna skupina: dijete, obitelji (Ljudi s migrantskom pozadinom)
Ovaj događaj nije besplatan
Tina Schüler
BADISCHES STAATSTHEATER — Kul­tur ohne Grenzen
Her­mann-Levi-Platz 1, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator