Ponude

Ponude

Podcast

Kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

Tree Talk — kli­mat­ski pod­cast zaokup­lja svijet

O čemu se radi?

Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma iz svih dije­lo­va svi­je­ta koji su zain­te­re­si­ra­ni za temu pod­cas­tin­ga i temu zašti­te kli­me i okoliša.

U našem pro­jek­tu raz­miš­lja­nja i raz­li­či­ta iskus­tva mogu se obja­vi­ti u mje­seč­nom podcastu.

Pos­tu­pak

U našem pro­jek­tu polaz­ni­ci prvo pro­la­ze raz­ne radi­oni­ce koje se bave struk­tu­rom i pro­fe­si­onal­nom izra­dom podcasta.

Jed­nom tjed­no gru­pa se sas­ta­je na ured­nič­kom sas­tan­ku kako bi ras­pra­vi­la i pri­pre­mi­la tre­nut­nu epizodu.

Jed­nom mje­seč­no gru­pa se sas­ta­je kako bi sni­mi­la tre­nut­nu epizodu.

Cilj­na skupina

Pro­jekt je nami­je­njen mla­di­ma od 17 do 27 godina.

Cilje­vi ponude

Pro­jekt ima za cilj pru­ži­ti pri­li­ku mla­di­ma da zajed­no ras­prav­lja­ju “za mikro­fo­nom” i da pro­blem koji je opće­vri­je­dan, a koji ne poz­na­je gra­ni­ce, pos­ta­ne javan.

Pro­jekt je vre­men­ski ogra­ni­čen do pro­sin­ca 2023.

Ciljna skupina: tinejdžeri, odrasli
Ovaj događaj je besplatan
Mari­on Eisenmann 
Bil­dun­g­szen­trum Karlsruhe 
Schef­fel­str. 11–17 a , 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.