Ponude

Ponude

Tečaj nje­mač­kog jezi­ka vezan za posao B2

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Utorak
Vrijeme po dogovoru
Srijeda
Vrijeme po dogovoru
Četvrtak
Vrijeme po dogovoru
Petak
Vrijeme po dogovoru

Rad­na sku­pi­na za obra­zo­va­nje i usavršavanje

Imi­gran­ti i izbje­gli­ce na obu­ci ima­ju pri­li­ku uz ško­lo­va­nje poha­đa­ti tečaj jezi­ka kako bi pos­ti­gli jezič­nu razi­nu B2.

Teča­je­ve finan­ci­ra Savez­ni ured za migra­ci­je i izbje­gli­ce u sklo­pu pro­mi­ca­nja nje­mač­kog jezi­ka veza­nog uz posao (DeuFöV) i bes­plat­ni su za odo­bre­ne polaznike.

Glav­ni cilj teča­ja je da stek­ne­te toli­ko samo­po­uz­da­nja u jezi­ku da se može­te dobro sna­la­zi­ti u svom pro­fe­si­onal­nom okru­že­nju i pra­ti­ti nas­ta­vu u stru­kov­noj ško­li. Fokus je na čita­nju i razu­mi­je­va­nju slu­ša­nja, kao i na pisa­nom jeziku.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Dr. Mar­ti­na Maurer-Wengorz
AAW Arbe­its­kre­is für Aus- und Weiter­bil­dung e.V.
Gri­esbac­h­str. 12, 76185 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.